kvalitní a moderní vestavěné skříně na zakázku atypické vestavěné skříně výroba vestavěné skříně na míru
Kvalitní vestavěné skříně s garancí

Zásady zpracování osobních údajů


I. Úvodní ustanovení

Pro potřeby těchto Zásad zpracování osobních údajů se rozumí:

 1. Provozovatel jakožto správce osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv uživatele (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.
 2. Provozovatel provozuje prodejní web https://vestavene-skrine-petricek.cz a provozovatelem jsou zpracovávány osobní údaje:
  • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;
  • za účelem/účely uvedenými níže v bodě 4.
 3. Provozovatel zpracovává osobní údaje pro následující účely:
  • smlouvy a poskytování služeb;
  • právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační);
  • a obchodní nabídky služeb provozovatele
  • práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).
 4. Provozovatel je správcem osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem. Ke zpracovávaným osobním údajům bude mít přístup pouze správce.

II. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 1. Na fyzické osoby, které vyplní a odešlou provozovateli vyplněný objednávkový formulář z prodejního webu https://vestavene-skrine-petricek.cz (dále jen „Uživatel“), se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.
 2. Uživatel bere na vědomí, že odesláním vyplněného objednávkového formuláře započne zpracovávání osobních údajů provozovatelem.
 3. Pokud uživatel neposkytne své osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu provozovatele.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.
 5. V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek provozovatele, budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 5 let pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Pprovozovatele. Oprávněným zájmem provozovatele je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi provozovatelem a uživatelem a plnění zákonných povinností, které provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a uživatelem vyplývají.
 6. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem.
 7. Osobní údaje (telefonní číslo a e-mail) budou zpracovávány pro účely marketingových a obchodních sdělení po dobu evidence uživatele dle článku II. odst. 5 a dále po dobu 12 měsíců po jejím skončení, pokud nebude souhlas kdykoliv uživatelem odvolán.
 8. Po uplynutí lhůty uvedené v článku II. odst. 4, odst. 5, 6 a 7 provozovatel osobní údaje zlikviduje.
 9. Uživatel je povinen provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje.
 10. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů.
 11. Osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani mezinárodní organizaci.
 12. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
 13. Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti Google LLC.
 14. Uživatel bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti Google LLC na jeho zařízení.

III. Práva uživatele související se zpracováváním

 1. Uživatel má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
 2. Uživatel má dále právo:
  • požadovat od provozovatele přístup k jeho osobním údajům;
  • na opravu poskytnutých osobních údajů;
  • na výmaz poskytnutých osobních údajů;
  • na omezení zpracování osobních údajů; a
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 3. V případě, že by se uživatel domníval, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat provozovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@vestavene-skrine-petricek.cz;
  • vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@vestavene-skrine-petricek.cz, aby provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje uživatele. Nevyhoví-li provozovatel námitce, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 4. Požádá-li uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti provozovatelem na adrese info@vestavene-skrine-petricek.cz.
 5. Pokud uživatel uplatní právo na přístup k osobním údajům v elektronické formě, provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže uživatel požádá o jiný způsob poskytnutí informací.
 6. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a provozovatelem jsou příslušné české soudy.
 2. Uživatelé, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a provozovatel jejich činnost nijak neřídí.
 3. Znění zásad může provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně provozovatel informuje uživatele e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.
 4. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 28.5. 2019.
Důležité odkazy: Zásady zpracování osobních údajů | Cookies | Pěkné truhlářství |
Mapa webu